Een wijde blik verruimt het denken

Algemene Voorwaarden

NZCO

Voorwaarden van toepassing

1.

Op alle met het Nationaal Zorgcollege gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient "NZCO" telkens gelezen te worden als het "Nationaal Zorgcollege en de ter uitvoering van de overeenkomst door het Nationaal Zorg College ingeschakelde derden".

 

Omvang verplichtingen

2.1

Met het NZCO gesloten overeenkomsten leiden voor het NZCO tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij het NZCO gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van het NZCO verlangd kan worden.

2.2

Als het NZCO voor de uitvoering van een met het NZCO gesloten overeenkomst derden inschakelt, is het NZCO gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3

Voor zover het NZCO voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is het NZCO uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

 

Plaatsing/toelating

3.1

Door het NZCO aangeboden trainingen (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen te beoordelen door het NZCO. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van moment van aanmelden.

3.2

Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van bepaalde selectiecriteria op basis van kennis, vaardigheden of ruimte voor verwerking in de organisatie van degene die zich aanmeldt.

 

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1

Bij ontbinding van een overeenkomst met het NZCO, zonder dat er sprake is van een aan het NZCO toerekenbare tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men heeft ingeschreven en geplaatst is, hierna te noemen "annulering") geldt de daarvoor vastgestelde en bij de aankondiging van die activiteit beschreven annuleringsregeling.

4.2

In het algemeen geldt voor elke annuleringsregeling dat annulering schriftelijk dient te gebeuren.

4.3

Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen door een collega.

4.4

Tot twee weken voor aanvang van de training gelden de vastgestelde en aangekondigde annuleringskosten.

4.5

Vanaf twee weken voor de aanvang van de training geldt bij annulering dat het hele bedrag van de betreffende training verschuldigd is.

 

Maatwerk

4.1.1

Bij annulering van door het NZCO op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen/conferenties/programma's (al dan niet "in-company") worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door het NZCO gemaakte (en door het NZCO te specificeren) kosten in rekening gebracht.

4.1.2

Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd of de eerste (indien overeengekomen) termijn naast de reeds gemaakte en te specificeren kosten.

 

 

Betaling

5.1

Betalingen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan het NZCO administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke daarvoor geldende rente, in rekening brengen.

5.2

Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door het NZCO verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die het NZCO heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

5.3

Het totaal bij open aanbodtrainingen dient in één keer binnen de gestelde termijn (zie 5.1) te worden verricht.

 

 

Uitspanning

6.

Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze persoon te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

 

Intellectuele eigendom

7.

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door het NZCO ter uitvoering van de overeen komst geleverde producten en diensten, is en blijft het NZCO houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

 

Aansprakelijkheid

8.1

Het NZCO is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan het NZCO toe te rekenen tekortkoming is het NZCO alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van het NZCO. Als het NZCO gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.2

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met het NZCO gesloten overeenkomst, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

 

Persoonsregistratie

9.

Door het aangaan van een overeenkomst met het NZCO wordt aan het NZCO toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal het NZCO uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Het NZCO zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.